การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษา

0
45

การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษา

การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยเฉพาะใน ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู หรือผู้ป่วยที่พันระยะวิกฤตแล้ว โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นอาจใช้วิธีการต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจ่ายยาสมุนไพรการแช่น้ำสมุ่นไพร การประคบ สมุ่นไพร การให้ค่าแนะนำการกิน การทำกายภาพบำบัด การสร้างกำลังใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอยู่กับดุลพินิจของหมอว่าจะใช้วิธีใดกับผู้ป่วยรายใด จึงจะถูกต้องเหมาะสม แต่ที่ขาดเสียไม่ได้คือ การนวดเส้น-กดจุด หรอ การใช้น้ำหนักกดลงไปบนจุดต่างๆ ของร่างกายเพราะเชื่อว่า อวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่างๆ และเราสามารถกระต้นการทำงานของอวัยวะนั้น โดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่อยู่บนส่วนต่างๆ บนร่างกายนั่นเอง ชึ่งจำเป็นจะต้องทำในผู้ป่วยเกือบทุกราย โดยการนวดเส้นาดจุดนั้น หมอผู้นวดตัองมีความรู้  ความชำนาญในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย และตัองมีความแม่นยำในจุดนวดรวมถึงการควบคุมน้ำหนัก และระยะเวลาในการกดให้เหมาะสมจึงจะสามารถกระตุ้นประสาท หรือระบบการไหลเวียนของโลหิตได้ดี สิ่งเหล่านี้นับเป็นความรู้ความชำนาญ ทักษะเฉพาะตัวของหมอผู้ทำการนวด สำหรับการนวดต่างๆนั้นนอกจากหมอนวดจะมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาตร์แล้วจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกสรรจัดซื้ออุปกรณ์อาทิ เช่นเตียงนวดไทย เบาะนวดไทย ตู้อบสมุนไพรและเก้าอี้นวดเท้าที่มีคุณภาพเหมาะสม