การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษา

0
631

การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษา

การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะในป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหรือผู้ป่วยที่พันระยะวิกฤตแล้วโดยการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นอาจใช้วิธีการต่างๆ ร่วมกันเช่นการจ่ายยาสมุนไพรการแช่น้ำสมุ่นไพรการประคบสมุ่นไพรการให้ค่าแนะนำการกินการทำกายภาพบำบัดการสร้างกำลังใจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอยู่กับดุลพินิจของหมอว่าจะใช้วิธีใดกับผู้ป่วยรายใด จึงจะถูกต้องเหมาะสม แต่ที่ขาดเสียไม่ได้คือการนวดเส้น-กดจุด หรอ การใช้น้ำหนักกดลงไปบนจุดต่างๆของร่างกายเพราะเชื่อว่าอวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่างๆ และเราสามารถกระต้นการทำงานของอวัยวะนั้น โดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่อยู่บนส่วนต่างๆ บนร่างกายนั่นเอง ชึ่งจำเป็นจะต้องทำในผู้ป่วยเกือบทุกราย โดยการนวดเส้นาดจุดนั้น หมอผู้นวดตัองมีความรู้ความชำนาญในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย และตัองมีความแม่นยำในจุดนวดรวมถึงการควบคุมน้ำหนัก และระยะเวลาในการกดให้เหมาะสมจึงจะสามารถกระตุ้นประสาทหรือระบบการไหลเวียนของโลหิตได้ดี สิ่งเหล่านี้นับเป็นความรู้ความชำนาญ ทักษะเฉพาะตัวของหมอผู้ทำการนวด สำหรับการนวดต่างๆนั้นนอกจากหมอนวดจะมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาตร์แล้วจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกสรรจัดซื้ออุปกรณ์อาทิ เช่นเตียงนวดไทยเบาะนวดไทยตู้อบสมุนไพรและเก้าอี้นวดเท้าที่มีคุณภาพเหมาะสม