การนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการดึงดูดลูกค้า

0
558

การนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการดึงดูดลูกค้า

การนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการให้นิ้วมือเท่านั้นและท่วงท่าทีใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อยมีข้อกำหนดในการเรียนมากมายผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนี้จะได้ทำงานอยู่ในรัวในวังเป็นหมอหลวงการนวดแบบเชลยศักดิ์เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้ายท่าทางทั่วไปไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนักอีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่นๆเช่นเข่าศอกเท้าเพื่อช่วยทุนแรงในการนวดได้เตียงนวดซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชสำนักที่เน้นการใช้มือเพียงอย่างเดียวการนวดแผนไทยสามารถเป็นได้ทั้งการบำบัดและการรักษาโรคยกตัวอย่างเช่นการนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะในป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหรือผู้ป่วยที่พันระยะวิกฤตแล้ว โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นอาจใช้วิธีการต่างๆร่วมกันเช่นการจ่ายยาสมุนไพรการแช่น้ำสมุ่นไพรการประคบสมุ่นไพร การให้ค่าแนะนำการกิน การทำกายภาพบำบัด การสร้างกำลังใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอยู่กับดุลพินิจของหมอว่าจะใช้วิธีใดกับผู้ป่วยรายใด จึงจะถูกต้องเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711