กิจการสปาเพื่อสุขภาพข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากร

0
614

กิจการสปาเพื่อสุขภาพข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากร

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ หมายถึง การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยมีบริการหลักคือการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำาเพื่อสุขภาพและอาจมีบริการเสริมประเภทต่างๆอาทิ การทาสมาธิและโยคะเตียงนวดการอบเพื่อสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพโภชนบำบัดและการควบคุมอาหารการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆประกอบด้วยนวดแผนไทย การนวดแผนไทย หมายถึง การรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจาก การที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษา/บรรเทาอาการของโรคได้ ส่งผลให้นวดแผนไทย เป็นที่รู้จักไปทั่ว นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ยังมีข้อจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมักเกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มี ความสามารถและความรู้ในการนวดแผนไทยระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเอง