ข้อแตกต่างระหว่างการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์

0
2159

การนวดแบบราชสำนัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการนวดนี้คือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการให้นิ้วมือเท่านั้นและท่วงท่าทีใช้ในการนวดมีความสุภาพเรียบร้อย มีข้อกำหนดในการเรียนมากมาย ผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนี้จะได้ทำงานอยู่ในรัวในวังเป็นหมอหลวง การนวดแบบ เชลยศักดิ์ เป็นการนวดที่ใช้ในระดับชาวบ้านด้ายท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใช้อวัยวะอื่นๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุนแรงในการนวดได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชสำนักที่ เน้นการใช้มือเพียงอย่างเดียว การนวดแผนไทยสามารถเป็นได้ทั้งการบำบัดและการรักษาโรค ยกตัวอย่างเช่น การนำการนวดแผนไทยมาบำบัดรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยเฉพาะใน ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู หรือผู้ป่วยที่พันระยะวิกฤตแล้ว โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นอาจใช้วิธีการต่างๆ ร่วมกัน เช่น การจ่ายยาสมุนไพรการแช่น้ำสมุ่นไพร การประคบ สมุ่นไพร การให้ค่าแนะนำการกิน การทำกายภาพบำบัด การสร้างกำลังใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอยู่กับดุลพินิจของหมอว่าจะใช้วิธีใดกับผู้ป่วยรายใด จึงจะถูกต้องเหมาะสม แต่ที่ขาดเสียไม่ได้คือ การนวดเส้น-กดจุด หรอ การใช้น้ำหนักกดลงไปบนจุดต่างๆ ของร่างกายเพราะเชื่อว่า อวัยวะของร่างกายมีแนวสะท้อนอยู่บนส่วนต่างๆ และเราสามารถกระต้นการทำงานของอวัยวะนั้น โดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่อยู่บนส่วนต่างๆ บนร่างกายนั่นเอง ชึ่งจำเป็นจะต้องทำในผู้ป่วยเกือบทุกราย โดยการนวดเส้นาดจุดนั้น หมอผู้นวดตัองมีความรู้ ความชำนาญในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย และตัองมีความแม่นยำในจุดนวดรวมถึงการควบคุมน้ำหนัก และระยะเวลาในการกดให้เหมาะสมจึงจะสามารถกระตุ้นประสาท หรือระบบการไหลเวียนของโลหิตได้ดี สิ่งเหล่านี้นับเป็นความรู้ความชำนาญ ทักษะเฉพาะตัวของหมอผู้ทำการนวด สำหรับการนวดต่างๆนั้นนอกจากหมอนวดจะมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาตร์แล้วจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลือกสรรจัดซื้ออุปกรณ์อาทิ เช่นเตียงนวดไทย เบาะนวดไทย ตู้อบสมุนไพรและเก้าอี้นวดเท้าที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับการใช้งานและประหยัดงบประมาณ